Kohsuke NAGATAKE

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2006 100m Rescue Medley 11 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2006 Board Race 12 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2006 Oceanman/Oceanwoman 10 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2006 Surf Race 9 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2006 Surf Ski Race 14 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2008 Board Race 6 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2008 Oceanman/Oceanwoman 16 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2012 Board Race 5 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2012 Oceanman/Oceanwoman 12 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2012 Surf Ski Race 14 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2014 Board Race 12 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2014 Surf Ski Race 13 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2016 Board Race 11 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 Oceanman/Oceanwoman 14 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 Board Race 8 Kohsuke NAGATAKE
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2016 SERC 2 Japan National Team (JPN)
Naoya HIRANO, Yurika MITSUI, Kohsuke NAGATAKE, Ryo UENO
National Team Open 2016 4x50m Medley Relay 3 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA
National Team Open 2014 SERC 4 National Team (HPN) Yurika MITSUI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Ayaka SHINO
National Team Open 2008 SERC 4 Japan National Team (JPN)
Masahiro HAYASHI, Yumi INAGAKI, Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2008 Line Throw 6 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2012 Rescue Tube Rescue 6 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU
National Team Open 2010 Board Rescue Race 6 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA
National Team Open 2010 Oceanman/Oceanwoman Relay 6 Japan National Team (JPN)
Seiji IINUMA, Kohsuke NAGATAKE, Masaya SHIMIZU, Haruki YAMAMOTO
National Team Open 2008 Board Rescue Race 7 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kohsuke NAGATAKE
National Team Open 2016 Board Rescue Race 7 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Ryo UENO
National Team Open 2012 Oceanman/Oceanwoman Relay 7 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU
National Team Open 2012 Board Rescue Race 7 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE
National Team Open 2012 SERC 8 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masato UEKI
National Team Open 2014 4x50m Obstacle Relay 8 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Keisuke OSHIMA, Tsukasa SAKAKIBARA
National Team Open 2016 Oceanman/Oceanwoman Relay 8 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Ryo UENO
National Team Open 2014 4x50m Medley Relay 8 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Keisuke OSHIMA, Tsukasa SAKAKIBARA
National Team Open 2014 Board Rescue Race 8 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Tsukasa SAKAKIBARA
National Team Open 2010 Line Throw 9 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Masato UEKI
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 9 Japan National Team (JPN)
Seiji IINUMA, Kohsuke NAGATAKE, Masaya SHIMIZU, Haruki YAMAMOTO
National Team Open 2014 4x25m Manikin Relay 9 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Keisuke OSHIMA, Tsukasa SAKAKIBARA
National Team Open 2008 Oceanman/Oceanwoman Relay 9 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI, Masato UEKI
National Team Open 2006 4x50m Obstacle Relay 11 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kaoru IKETANI, Kohsuke NAGATAKE
National Team Open 2012 Beach Relay 11 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU
National Team Open 2014 Oceanman/Oceanwoman Relay 12 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Shinya ODAGIRI, Keisuke OSHIMA
National Team Open 2008 4x50m Obstacle Relay 13 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kohsuke NAGATAKE, Kazuya SUZUKI