Masahiro HAYASHI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2004 Surf Ski Race 13 Masahiro HAYASHI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2006 200m Super Lifesaver 12 Masahiro HAYASHI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2008 Oceanman/Oceanwoman 15 Masahiro HAYASHI
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2008 SERC 4 Japan National Team (JPN)
Masahiro HAYASHI, Yumi INAGAKI, Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2006 Beach Relay 5 Japan National Team (JPN)
Masanobu AOKI, Masahiro HAYASHI, Kaoru IKETANI, Motoshi KITAYA
National Team Open 2006 Oceanman/Oceanwoman Relay 6 Japan National Team (JPN)
Masanobu AOKI, Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Motoshi KITAYA
National Team Open 2008 4x50m Medley Relay 7 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2004 Oceanman/Oceanwoman Relay 9 Japan National Team (JPN)
Masahiro HAYASHI, Tatsuya HONDA, Hirotake NAKASHIMA, Naoshisa TOYODA
National Team Open 2006 SERC 10 Japan National Team (JPN)
Masahiro HAYASHI, Kaoru IKETANI, Yumi INAGAKI, Motoshi KITAYA
National Team Open 2006 4x50m Obstacle Relay 11 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kaoru IKETANI, Kohsuke NAGATAKE
National Team Open 2008 Rescue Tube Rescue 12 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2008 4x50m Obstacle Relay 13 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kohsuke NAGATAKE, Kazuya SUZUKI
National Team Open 2004 4x50m Obstacle Relay 15 Japan National Team (JPN)
Masahiro HAYASHI, Kaoru IKETANI, Eiichi ISHII, Hirotake NAKASHIMA