Takeshi AONO

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2006 100m Manikin Tow with Fins 14 Takeshi AONO
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2008 Surf Race 17 Takeshi AONO
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2006 Oceanman/Oceanwoman Relay 6 Japan National Team (JPN)
Masanobu AOKI, Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Motoshi KITAYA
National Team Open 2008 4x50m Medley Relay 7 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2008 Board Rescue Race 7 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kohsuke NAGATAKE
National Team Open 2006 Board Rescue Race 8 Japan National Team (JPN)
Masanobu AOKI, Takeshi AONO
National Team Open 2008 Beach Relay 9 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI, Masato UEKI
National Team Open 2008 Oceanman/Oceanwoman Relay 9 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI, Masato UEKI
National Team Open 2006 4x50m Obstacle Relay 11 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kaoru IKETANI, Kohsuke NAGATAKE
National Team Open 2008 Rescue Tube Rescue 12 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2008 4x50m Obstacle Relay 13 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kohsuke NAGATAKE, Kazuya SUZUKI