Masato UEKI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2008 Beach Flags 2 Masato UEKI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2008 Beach Sprint 11 Masato UEKI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2012 Beach Flags 4 Masato UEKI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2012 Beach Sprint 14 Masato UEKI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2016 Beach Flags 5 Masato UEKI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 Beach Sprint 10 Masato UEKI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 Beach Flags 2 Masato UEKI
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2010 Beach Relay 5 Japan National Team (JPN)
Seiji IINUMA, Shun NISHIYAMA, Masato UEKI, Haruki YAMAMOTO
National Team Open 2012 SERC 8 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masato UEKI
National Team Open 2008 Beach Relay 9 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI, Masato UEKI
National Team Open 2016 Beach Relay 9 Japan National Team (JPN)
Naoya HIRANO, Shun NISHIYAMA, Masato UEKI, Ryo UENO
National Team Open 2008 Oceanman/Oceanwoman Relay 9 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI, Masato UEKI
National Team Open 2010 Line Throw 9 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Masato UEKI