Takashi TAKAHASHI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2008 Beach Flags 14 Takashi TAKAHASHI
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2008 SERC 4 Japan National Team (JPN)
Masahiro HAYASHI, Yumi INAGAKI, Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2008 Line Throw 6 Japan National Team (JPN)
Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2008 4x50m Medley Relay 7 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI
National Team Open 2008 Oceanman/Oceanwoman Relay 9 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kohsuke NAGATAKE, Takashi TAKAHASHI, Masato UEKI
National Team Open 2008 Beach Relay 9 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI, Masato UEKI
National Team Open 2008 Rescue Tube Rescue 12 Japan National Team (JPN)
Takeshi AONO, Masahiro HAYASHI, Kazuya SUZUKI, Takashi TAKAHASHI