Hikaru KIKUCHI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2012 200m Obstacle Swim 12 Hikaru KIKUCHI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2012 Surf Race 10 Hikaru KIKUCHI
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2012 Rescue Tube Rescue 6 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU
National Team Open 2012 Oceanman/Oceanwoman Relay 7 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU
National Team Open 2012 4x50m Medley Relay 7 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU, Ryohei SUZUKI
National Team Open 2012 Board Rescue Race 7 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE
National Team Open 2012 4x25m Manikin Relay 8 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU
National Team Open 2012 4x50m Obstacle Relay 8 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU, Ryohei SUZUKI
National Team Open 2012 Beach Relay 11 Japan National Team (JPN)
Hikaru KIKUCHI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Masaya SHIMIZU