Yuting GAO

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2008 100m Rescue Medley 8 Yuting GAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 50m Manikin Carry 9 Yuting GAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 Surf Race 14 Yuting GAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2010 50m Manikin Carry 14 Yuting GAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2010 100m Rescue Medley 7 Yuting GAO
- China National Team (CHN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2008 4x50m Obstacle Relay 2 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Wei’en ZHANG
National Team Open 2010 4x50m Medley Relay 2 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Zhenji YE
National Team Open 2008 4x25m Manikin Relay 4 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Jianrong SONG, Wei’en ZHANG
National Team Open 2010 4x50m Obstacle Relay 4 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Jianrong SONG
National Team Open 2012 4x25m Manikin Relay 5 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yuting GAO, Jiefen HUANG, Ze YUAN
National Team Open 2012 4x50m Obstacle Relay 5 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yuting GAO, Rongrong ZHENG, Yiyun ZHU
National Team Open 2010 Line Throw 7 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Jianrong SONG
National Team Open 2012 4x50m Medley Relay 8 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yuting GAO, Jiefen HUANG, Rongrong ZHENG
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 8 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Jianrong SONG, Linzi YANG
National Team Open 2008 Rescue Tube Rescue 14 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Ying LU, Jianrong SONG, Wei’en ZHANG
National Team Open 2010 Rescue Tube Rescue 16 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Jianrong SONG