Kozue FUJIWARA

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2004 100m Rescue Medley 16 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2004 Beach Flags 2 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2004 Beach Sprint 9 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2006 Beach Flags 6 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2006 Beach Sprint 15 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2008 Beach Flags 3 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2014 Beach Flags 5 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2014 Beach Sprint 6 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 Beach Sprint 8 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 Beach Flags 1 Kozue FUJIWARA
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2014 Beach Relay 2 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Chisato KURIMA, Nami MIZUMA, Anna TADANO
National Team Open 2010 Line Throw 5 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Shizuka KATSUMATA
National Team Open 2008 Oceanman/Oceanwoman Relay 7 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Yumi INAGAKI, Ayaka ITO, SUZUKI
National Team Open 2010 Rescue Tube Rescue 7 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Kuni MORI, Masami YUSA
National Team Open 2004 Oceanman/Oceanwoman Relay 7 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Taemi KASAI, Yumi KATO, Sayako SUZUKI
National Team Open 2008 Beach Relay 7 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Mayo NAKASONE, SUZUKI, Masami YUSA
National Team Open 2010 Beach Relay 9 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Shizuka KATSUMATA, Masami YUSA
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 10 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Shizuka KATSUMATA, Kuni MORI
National Team Open 2008 4x25m Manikin Relay 11 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Ayaka ITO, Mayo NAKASONE, SUZUKI
National Team Open 2006 Oceanman/Oceanwoman Relay 11 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Yumi INAGAKI, Mayo NAKASONE, Sayako SUZUKI
National Team Open 2010 4x50m Obstacle Relay 11 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Ayaka ITO, Kuni MORI
National Team Open 2014 Line Throw 12 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Anna TADANO
National Team Open 2004 4x50m Obstacle Relay 15 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Taemi KASAI, Fukiko SATO, Sayako SUZUKI