Shintaro MORI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2018 Beach Flags 4 Shintaro MORI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2018 Beach Sprint 7 Shintaro MORI
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2018 Beach Relay 5 Japan National Team (JPN)
Naoya HIRANO, Shintaro MORI, Shun NISHIYAMA, Suguru SONODA
National Team Open 2018 Oceanman/Oceanwoman Relay 6 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Shintaro MORI, Shun NISHIYAMA, Suguru SONODA
National Team Open 2018 Rescue Tube Rescue 7 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Takumi IKEHATA, Shintaro MORI