Saaya NASUKAWA

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2012 Surf Ski Race 16 Saaya NASUKAWA
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2018 Board Race 7 Saaya NASUKAWA
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2018 Beach Relay 6 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Saaya NASUKAWA, Anna TADANO, Aya TANAKA
National Team Open 2018 Board Rescue Race 7 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Saaya NASUKAWA
National Team Open 2018 4x25m Manikin Relay 9 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Yurika MITSUI, Saaya NASUKAWA, Yukiko YAMAMOTO
National Team Open 2018 4x50m Obstacle Relay 9 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Yurika MITSUI, Saaya NASUKAWA, Yukiko YAMAMOTO
National Team Open 2012 Oceanman/Oceanwoman Relay 10 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Kuni MORI, Saaya NASUKAWA
National Team Open 2018 Oceanman/Oceanwoman Relay 10 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Saaya NASUKAWA, Aya TANAKA, Yukiko YAMAMOTO
National Team Open 2012 Beach Relay 11 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Kuni MORI, Saaya NASUKAWA
National Team Open 2012 Rescue Tube Rescue 12 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Kuni MORI, Saaya NASUKAWA