Mariya ZLATKOVA

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2008 Surf Race 12 Mariya ZLATKOVA
- Bulgaria National Team (BUL)
National Team Open 2010 200m Obstacle Swim 15 Mariya ZLATKOVA
- Bulgaria National Team (BUL)
National Team Open 2010 200m Super Lifesaver 15 Mariya ZLATKOVA
- Bulgaria National Team (BUL)
National Team Open 2010 Surf Race 12 Mariya ZLATKOVA
- Bulgaria National Team (BUL)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2010 Board Rescue Race 8 Bulgaria National Team (BUL)
Mariya ZLATKOVA, Sofiya ZLATKOVA
National Team Open 2010 Line Throw 12 Bulgaria National Team (BUL)
Mariya ZLATKOVA, Sofiya ZLATKOVA
National Team Open 2010 Rescue Tube Rescue 13 Bulgaria National Team (BUL)
Marina GORDEEVA, Natalia STOYANOVA, Mariya ZLATKOVA, Sofiya ZLATKOVA
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 14 Bulgaria National Team (BUL)
Marina GORDEEVA, Natalia STOYANOVA, Mariya ZLATKOVA, Sofiya ZLATKOVA
National Team Open 2010 Beach Relay 15 Bulgaria National Team (BUL)
Marina GORDEEVA, Natalia STOYANOVA, Mariya ZLATKOVA, Sofiya ZLATKOVA
National Team Open 2014 SERC 18 Bulgaria National Team (BUL)
Simona PALAZOVA, Georgi SEYMENOV, Teodor TODOROV, Mariya ZLATKOVA